1. Chachamaru » @Admin@6969

    NPC ขายอาวุธพายอนหายไปไหนครับ?

  2. Vanillasky

    ส ด ม า ก็ ป ล่ อ ย ใ น 5 5

  3. Boat » @Admin@6969

    เข้าเกมไม่ได้ครับ
    ขึ้น notepad ใช้ตัวโหลด จาก admin ก็เหมื่อนเดืม ดูแลหน่อยครับ